โครงการร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และ
สำนักงานส่งเสริมและบริการวิชาการ

ระบบบริหาร และจัดการข้อสอบปลายภาค