เพิ่มทางด่วนตัดเกรด

    

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

      เนื่องจากระบบเดิมประสบปัญหาความล่าช้าในการเข้ากรอกเกรด บางครั้งระบบไม่สามารถคืนค่าได้

ดังนั้น กองบริการได้เพ่ิมระบบ ทางด่วนตัดเกรด เพื่อลดภาระการทำงานของระบบ

 

                                                    ดร.เจษฎา  โพนแก้ว ประกาศเมื่อ 2013-08-15 1:50:02 AM