แก้ไขการทำงานของโปรแกรมผ่าน IE8 ของ WindowsXP

    

  ขณะนี้โปรแกรมสามารถทำงานบน IE8 ของ WindowsXP ทีเ่ป็นปัญหา แต่เพื่อการใช้งาน

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้โปรแกรม บน firefox และ google chrome
                 

                                                       จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน ประกาศเมื่อ 2013-10-18 2:30:12 PM